Veterans’ association “Ardager” (Zhandosov Street, 150/2)